پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

| عمومی | تعداد سوالات 15

درگیری والدین در امور تحصیلی به پیگیری مستمر والدین و مراجعات مکرر آنها به منظور وارسی وضعیت تحصیلی فرزندان در خانه و مدرسه گفته می شود.

درگیری والدین در امور تحصیلی در این پرسشنامه از طریق نمره کسب شده از پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه به دست خواهد آمد.1.

هر شب سعی می کنم بر تکالیف درسی فرزندم نظارت کنم.

2.

هر ماه به مدرسه سر می زنم و از وضعیت تحصیلی فرزندم آگاه می شوم.

3.

برای فرزندم همیشه کتاب کمک آموزشی میگیرم.

4.

کمتر وقت می کنم به امور تحصیلی فرزندم رسیدگی کنم.

5.

کتاب و لوازم درسی در صورتی که از من طلب کنند برایشان می خرم.

6.

به سلیقه و علاقه فرزندانم در خرید لوازم التحریر اهمیت می دهم.

7.

در خانه، اعضای خانواده در مورد مشکلات تحصیلی و مسائل مربوط به مدرسه صحبت می شود.

8.

سعی می کنم آداب مطالعه و کتاب خوانی را در بین اعضای خانواده نهادینه کنم.

9.

نظرات معلمان محترم را در مورد وضعیت تحصیلی فرزندم جویا هستم.

10.

گاهی در انجام تکالیف مدرسه با فرزندم همکاری می کنم.

11.

نیازی به سرکشی و نظارت بر امور تحصیلی فرزندم نمی بینم.

12.

در خانه به حرکاتی که فرزندم در مدرسه از بقیه آموخته اهمیت می دهم.

13.

در مورد صفات دوستان تحصیلی فرزندم سعی می کنم اطلاعات جمع آموری کنم.

14.

در خانه همیشه وقت معینی برای مطالعه اعضای خانواده تعیین شده است.

15.

سعی می کنم راهنمایی معلمان و دبیران محترم را در کمک به پیشرفت تحصیلی فرزندم اعمال کنم.