پرسشنامه کمالگرایی

| عمومی | تعداد سوالات 40

کمال گرایی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنها که با وجود ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه است. کمال گرایی مثبت (سالم) به آن دسته از شناخت ها و رفتارها اطلاق می شود که هدفشان کسب موفقیت و پیشرفت های سطح بالا به منظور دستیابی به پیامد های مثبت است. کمال گرایی منفی (ناسالم) به آن دسته از شناخت ها و رفتارها اطلاق می شود که هدفشان کسب موفقیت و پیشرفت های سطح بالا به منظور اجتناب یا فرار از پیامد های منفی است. در این پرسشنامه 20 گویه کمال گرایی مثبت و بیست گویه دیگر کمال گرایی منفی را ارزیابی می نمایند.1.

وقتی کاری را شروع می کنم، از احتمال شکست در آن نگران می شوم.

2.

وقتی کاری را واقعا خوب انجام می دهم، خانواده و دوستانم به من افتخار می کنند.

3.

از موشکافی و دقت زیاد در انجام امور احساس غرور می کنم.

4.

برای خودم معیارهای عالی و سخت وضع می کنم.

5.

سعی می کنم به هر شکل شده از محکوم شدن اجتناب کنم.

6.

دوست دارم برای یک موفقیت چشمگیر تحسین شوم.

7.

تا وقتی که کاری را کامل انجام ندهم، احساس رضایت نمی کنم.

8.

هر چه تلاش می کنم نمی توانم رضایت دیگران را جلب کنم.

9.

کسب موفقیت کامل به خودی خود یک پاداش است.

10.

برای کسب موفقیت باید بسیار جدی تر کار کنم.

11.

با یک اشتباه احساس می کنم همه چیز را از دست داده ام.

12.

تنها وقتی از خودم راضی می شوم که همواره برای رسیدن به معیارهای عالی تر تلاش کنم.

13.

می دانم چه جور شخصی باید باشم یا می خواهم باشم، اما همیشه احساس می کنم کمتر از آن هستم.

14.

دیگران به خاطر پیشرفت هایم به من احترام می گذارند.

15.

در کودکی هر قدر خوب از عهده کاری بر می آمدم هرگز به حدی نبود که والدینم را خشنود سازد.

16.

فکر می کنم، همه شخص موفق را دوست دارند.

17.

دیگران انتظار دارند همه چیز را کامل انجام دهم.

18.

در رقابت با دیگران می خواهند بهترین باشند.

19.

وقتی محدودیت ها و ضعف ها غلبه می کنم احساس خوبی به من دست می دهد.

20.

وقتی به هدف هایم می رسم، باز هم احساس نارضایتی می کنم.

21.

دیگران معیارهای عالی من را تحسین می کنند.

22.

اگر در مورد دیگران کوتاهی کنم، می ترسم آنها به من احترام نگذارند یا برایم اهمیت قائل نشوند.

23.

دوست دارم دیگران را با موفقیت خودم شاد کنم.

24.

با پیشرفت های بزرگم تاییدات دیگران را از آن خود می سازم.

25.

موفقیت هایم، مرا به سوی پیشرفت های بزرگتر برمی انگیزد.

26.

اگر کاری را ناقص انجام دهم احساس گناه یا شرم می کنم.

27.

هر قدر کاری را خوب انجام داده باشم، باز هم از عملکردم احساس رضایت نمیکنم.

28.

فکر می کنم کار سخت و تمرین دقیق باعث کمال می شود.

29.

از عظمت موفقیت هایم لذت می برم.

30.

وقتی کاری را کامل انجام می دهم عمیقا احساس رضایت می کنم.

31.

احساس می کنم برای کسب تایید و موافقت دیگران باید کامل باشم.

32.

والدینم مرا تشویق می کردند، تا ممتاز باشم.

33.

نگرانم اگر اشتباهی مرتکب شوم دیگران چه فکر می کنند.

34.

از اینکه خودم را تماما وقف کاری کنم احساس رضایت می کنم.

35.

وقتی دیگران به من می گویند کامل کردن کاری که انجام می دهم مهارت و سعی فراوان لازم دارد، خوشحال می شوم.

36.

هر کار کنم دیگران انتظار دارند باز هم بهتر کار کنم. (هر کار کنم انتظار دیگران برآورده نمی شود)

37.

از دقت و صحت بیشتر در انجام امور لذت می برم.

38.

ترجیح می دهم کاری را که نمی توانم انجام دهم شروع نکنم.

39.

وقتی کاری انجام می دهم احساس می کنم دیگران با دیدی انتقادی در مورد آن قضاوت خواهند کرد.

40.

دوست دارم همیشه برای خودم معیارهای خیلی عالی را در نظر بگیرم.