پرسشنامه مسئولیت پذیری شخصی نوجوانان

| عمومی | تعداد سوالات 15

پرسشنامه مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان توسط مرگلر و شیلد (2016) به منظور سنجش مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جوکار و همکاران (1398) اعتباریابی شده است.

هدف از ساخت این پرسشنامه، ارزیابی میزان مسئولیت پذیری می باشد.

این پرسشنامه دارای 15 سوال و سه مولفه

پاسخگویی شخصی،

کنترل رفتاری

و کنترل شناختی می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (با دیگران با احترام برخورد میکنم زیرا دوست دارم دیگران نیز اینگونه با من برخورد کنند.) به سنجش مسئولیت پذیری شخصی برای نوجوانان می پردازد.1.

با دیگران با احترام برخورد میکنم زیرا دوست دارم دیگران نیز اینگونه با من برخورد کنند.

2.

اهدافی برای خود دارم و به سختکوشی برای رسیدن به آنها اعتقاد دارم.

3.

وقتی رفتاری انجام میدهم، طبق دستورالعمل های تنظیم شده دنبالشان میکنم.

4.

میخواهم با اعمالم به دیگران کمک کنم.

5.

وقتی کار اشتباهی انجام میدهم، مجازاتش را میپذیرم.

6.

اغلب به برنامه های آینده فکر میکنم تا مطمئن شوم تمام چیزهای لازم برای یک کار خوب در اختیارم است.

7.

اگر چیزی گفتم یا کاری انجام دادم که به دیگران آسیب برساند آماده ام تا همه چیز را درست کنم.

8.

اغلب تعادل خود را از دست میدهم و قادر به کنترل رفتارم نیستم.

9.

وقتی درونم بهم ریخته است، به دیگران حمله ور میشوم.

10.

احساسات من هر وقت دلشان خواست بروز میکنند و من نمیتوانم کنترلشان کنم.

11.

مردم اغلب میتوانند، احساسات خشم و ناراحتی را در من به وجود آورند.

12.

کنترل رفتارم به دست خودم است.

13.

نحوه ی واکنش به موقعیت‌ها را انتخاب میکنم.

14.

وقتی عصبانی یا غمگین بشوم، معمولا می‌توانم دلیلش را پیدا کنم.

15.

میتوام انتخاب کنم که چگونه رفتار کنم.