پرسشنامه خشم چند بعدی سیگل

| عمومی | تعداد سوالات 38

آیا فردی عصبانی هستید؟

هر آدمی گه گاه عصبانی می شود. تعدادی از جملاتی که افراد درباره چگونگی خشم خود گفته اند،  در زیر آورده شده است. خشم شامل خشم-انگیختگی، موقعیت های خشم انگیز، نگرش خصمانه،  خشم درونی و خشم بیرونی و راهبردهای مقابله خشم می باشد.

خشم واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. هیجان‌ هایی که غالباً با خشم همراه هستند عبارتند از: عصبانیت، خشونت، خصومت، کینه‌توزی، غضب، تنفر، تحریک، حسادت، رنجش، غرض، تحقیر و ناراحتی.

این پرسشنامه در سال 1986 توسط سیگل و همکارانش ساخته شده است.

 1.

من بیشتر از افراد عادی خشمگین می شوم.

2.

در موقعیت های مشابه، سایر افراد بیشتر از من عصبانی می شوند.

3.

توی دلم ناراحتی هایی دارم که آن ها را با هیچ کس در میان نمی گذارم.

4.

حتی وقتی از دست کسی عصبانی هستم، سعی می کنم با او بسازم.

5.

مخفیانه از کارهای دیگران خرده گیری می کنم.

6.

راحت عصبانی می شوم.

7.

وقتی که عصبانی هستم، اجازه می دهم که او نیز این را بداند.

8.

افراد زیادی را دیده ام که دیگران آن ها را ماهر می دانند، اما بهتر از من نیستند.

9.

بعضی چیزها هستند که هر روز مرا خشمگین می کنند.

10.

بیش از حد عصبانی می شوم.

11.

از نشان دادن خشم خودم احساس گناه می کنم.

12.

وقتی از کسی عصبانی هستم، آن را سر هر کس که در کنارم باشد، خالی می کنم.

13.

برخی از دوستانم عادت هایی دارند که مرا خیلی ناراحت و عصبانی می کند.

14.

تعجب می کنم که چرا این قدر عصبانی می شوم.

15.

وقتی به دیگران فهماندم که عصبانی هستم، آن را فراموش می کنم.

16.

مردم پشت سر من حرف می زنند.

17.

بعضی وقت ها بدون هیچ دلیل مشخصی، عصبانی می شوم.

18.

با فکر کردن درباره چیزهایی که به گذشته مربوط می شود عصبانی می شوم.

19.

حتی پس از نشان دادن خشم، نمی توانم آن را فراموش کنم.

20.

وقتی خشم خود را از دیگران پنهان می کنم، برای مدت طولانی درباره آن فکر می کنم.

21.

حتی از این که دیگران اطرافم باشند، اذیت می شوم.

22.

وقتی عصبانی می شوم، ساعت ها عصبانی می مانم.

23.

وقتی خشم خود را از دیگران پنهان می کنم، خیلی زود آن را فراموش می کنم.

24.

سعی می کنم بدون این که دیگران متوجه عصبانیتم شوند، درباره مسائل با آن ها گفتگو کنم.

25.

وقتی عصبانی می شوم، دیرتر از سایر افراد آرام می گیرم.

26.

آن قدر عصبانی می شوم که احساس می کنم ممکن است کنترل خود را از دست بدهم.

27.

اگر احساساتم را به دیگران نشان بدهم، آن ها تصور خواهند کرد که نمی توانند با من کنار بیایند.

28.

در مقابل کسانی که بیش از حد رفتار دوستانه دارند، با احتیاط عمل می کنم.

29.

برایم دشوار است که اجازه بدهم دیگران از عصبانیت من آگاه شوند.

30.

وقتی عصبانی می شوم که: الف- کسی روی مرا زمین بیاندازد.

31.

ب- مردم غیر منصفانه رفتار کنند.

32.

ج- چیزی مانع تحقق اهداف من شود.

33.

د- مطلع شوم.

34.

ه- کسی مرا خجالت زده کند.

35.

و- مجبور شوم از کسی که شایستگی کمتری نسبت به من دارد، اطاعت کنم.

36.

ز- مجبور شوم با افرادی نالایق کار کنم.

37.

ح- مرتکب عمل احمقانه ای شوم.

38.

ط- به خاطر کاری که انجام داده ام، مورد قدردانی قرار گیرم.