پرسشنامه خودشیفتگی مرضی پینکس

| عمومی | تعداد سوالات 52

پرسشنامه خودشیفتگی مرضی توسط پینکس و همکاران (2009) به منظور سنجش خودشیفتگی مرضی طراحی و تدوین شده است.  

در گذشته اغلب خودشیفتگی را به عنوان یک سازه ی واحد می پنداشتند، اما امروزه آن را بیشتر اختلالی با چندین بعد متفاوت تعریف میکنند. خودشیفتگی سازگار با انعطاف پذیری و سلامت روان در ارتباط است و خودشیفتگی ناسازگار با هیجان منفی رابطه دارد. پینکس و لوکویتسکی خودشیفتگی نرمال را در مقابل خودشیفتگی مرضی قرار می دهند.

خودشیفتگی نرمال را توانایی ارتقای یک تصویر مثبت از خود و جویای فرصت هایی برای عملکرد بهتر در محیط های اجتماعی تعریف کردند. خودشیفتگی مرضی به فرآیندهای خودتنظیمی مشکل ساز اطلاق می شود و به دو نوع خودبزرگ بین و آسیب پذیر تقسیم می شود.

پرسشنامه خودشیفتگی مرضی دارای 52 سوال و 7 مولفه عزت نفس مشروط، بهره کشی ارتقا خود با ازخودگذشتگی، پنهان سازی خود، خیال پردازی های بزرگ منشانه، بی ارزش سازی و خشم محق می باشد.1.

اغلب اوقات درباره ی مورد تحسین و احترام قرارگرفتن خیال پردازی میکنم.

2.

عزت نفسم زیاد بالا و پایین میرود.

3.

گاهی اوقات زمانی که دیگران مرا مایوس میکنند، نسبت به انتظاراتی که از آنها داشتم احساس شرم میکنم.

4.

معمولاً میتوانم هر چیزی را با بهانه آوردن از سر خود باز کنم.

5.

برایم دشوار است که در مواقع تنهایی احساس خوبی به خود داشته باشم.

6.

با مراقبت کردن از دیگران احساس خوبی به خود پیدا میکنم.

7.

از کمک گرفتن بیزارم.

8.

وقتی دیگران به من توجه نمی کنند، احساس بدی به خود پیدا میکنم.

9.

اغلب نیازهایم را مخفی میکنم زیرا میترسم دیگران مرا نیازمند و وابسته ببینند.

10.

میتوانم دیگران را وادارم تا هر آنچه میخواهم را باور کنند.

11.

وقتی دیگران به کارهایی که برایشان کرده ام توجه نمی کنند، عصبانی میشوم.

12.

از این که دیگران به آنچه می گویم یا انجام می دهم علاقه ای نشان نمی دهند، ناراحت میشوم.

13.

به کسی که مورد تحسین من نیست، افکار و احساسات خصوصی ام را نمی گویم.

14.

اغلب درباره ی گذاشتن اثر بسیار بزرگی بر جهان اطرافم خیال پردازی میکنم.

15.

برایم آسان است که با متقاعد کردن دیگران، آن ها را به کاری وادارم که خود می خواهم.

16.

وقتی دیگران به من توجه نمی کنند، احساس بی ارزش بودن می کنم.

17.

گاهی اوقات از دیگران دوری می کنم زیرا نگرانم که مرا مایوس کنند.

18.

معمولاً وقتی نمی توانم آنچه از دیگران می خواهم را به دست آورم، به شدت عصبانی میشوم.

19.

گاهی اوقات نیاز دارم که افراد مهمِ زندگی ام، ارزشمند بودنم را به من گوشزد کنند.

20.

زمانی که کاری برای دیگران می کنم، توقع دارم آن ها هم برایم کاری انجام دهند.

21.

اغلب زمانی که دیگران انتظارات مرا برآورده نمی کنند، از خواسته ای که از آن ها داشته ام خجالت میکشم.

22.

وقتی دیگران به من اتکا می کنند، احساس میکنم آدم مهمی هستم.

23.

به راحتی می توانم بفهمم که دیگران چه افکار و احساساتی دارند.

24.

اغلب وقتی دیگران مرا مأیوس می کنند، از دست خودم عصبانی میشوم.

25.

با از خودگذشتگی کردن به خاطر دیگران انسان بهتری میشوم.

26.

اغلب اوقات درباره ی انجام دادن کارهایی که احتمالاً فراتر از توانایی هایم هستند، خیال پردازی میکنم.

27.

گاهی از دیگران دوری میکنم زیرا می ترسم که آنچه از آن ها میخواهم را انجام ندهند.

28.

برایم دشوار است که نقطه ضعفی را که در خود میبینم را به دیگران نشان دهم.

29.

وقتی مورد انتقاد قرار بگیرم، عصبانی می شوم.

30.

برایم دشوار است که احساس خوبی به خود داشته باشم، مگر اینکه بدانم دیگران تحسینم می کنند.

31.

اغلب درباره ی پاداش گرفتن به خاطر تلاش هایم خیال پردازی می کنم.

32.

مدام این افکار و نگرانی ها به ذهنم می آیند که اکثر مردم به من توجه نمی کنند.

33.

مایلم دوستانی داشته باشم که به من وابسته باشند زیرا احساس مهم بودن در من به وجود می آید.

34.

گاهی از دیگران دوری میکنم زیرا نگرانم که آن ها از کارهایی که برایشان میکنم، قدردانی نکنند.

35.

هر کسی دوست دارد که ماجراهایم را بشنود.

36.

برایم دشوار است که احساس خوبی به خودم داشته باشم، مگر اینکه بدانم دیگران دوستم دارند.

37.

وقتی دیگران به اینکه چقدر آدم خوبی هستم توجه ندارند، ناراحت می شوم.

38.

تا زمانیکه به هر آنچه لیاقت آن را دارم نرسم راضی نخواهم شد.

39.

سعی میکنم با از خودگذشتگی کردن نشان دهم که آدم خوبی هستم.

40.

وقتی دیگران به من توجه نمی کنند، احساس ناامیدی میکنم.

41.

اغلب به موفقیت های دیگران حسادت میکنم.

42.

اغلب اوقات درباره ی انجام دادن کارهای قهرمانانه خیال پردازی میکنم.

43.

به دیگران کمک میکنم تا ثابت کنم که آدم خوبی هستم.

44.

مهم این است که به دیگران نشان دهم طبق نظر خود عمل میکنم، حتی اگر در آن مورد تردیدهایی داشته باشم.

45.

اغلب اوقات درباره ی مورد قدردانی قرارگرفتن به خاطر موفقیت هایم خیال پردازی میکنم.

46.

نمی توانم به دیگران اتکاء کنم زیرا باعث می شود احساس ضعیف بودن کنم.

47.

وقتی دیگران آن گونه که دوست دارم با من رفتار نمی کنند، احساس میکنم که مشکلی در من وجود دارد.

48.

به دیگران نیاز دارم تا مرا مورد تایید قرار دهند.

49.

میخواهم فرد ارزشمند و موفقی از دید همگان باشم.

50.

وقتی دیگران متوجه نیازهایم می شوند، شرمنده و مضطرب می شوم.

51.

گاهی اوقات تنها بودن برایم راحتتر است از اینکه با وضعیتی روبرو شوم که نتوانم آنچه از دیگران می خواهم را به دست آورم.

52.

وقتی دیگران با من مخالفت می کنند، خیلی عصبانی می شوم.