پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

| عمومی | تعداد سوالات 23

اضطراب امتحان یک بیماری رایج در دانش‌آموزان است که ممکن است منجر به آسیب زدگی شود. به طور کلی اضطراب، توان بالفعل دانش‌آموزان و دانشجويان را به حـداقل رسـانده و يـا گـاهی کـاملاً از بـين مـی بـرد، در آنـان بـاور شکست‌پذيری ايجاد کرده و آنان را به انتقاد از خود وامیدارد، و منجر می‌شود قـدرت تمرکـز خـود را از دست بدهند. به همین دلیل افراد مبتلا به اضطراب امتحان اغلب نمی توانند به درستي از دستورالعمل‌های آزمون تبعيت کنند، و اطلاعات واضح و آشکار را يا ناديده مـی گيرنـد و يـا اشتباه می فهمند. به همین دلیل است که اضطراب امتحان می‌تواند به شدت بر روی نتیجه‌گیری دانش‌آموزان تاثیرگذار باشد. پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن به شما کمک میکند تا میزان اضطراب خود را در موقعیت امتحان شناسایی کنید.1.

اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که دوستانم مرا کودن بنامند.

2.

اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که دیگران مرا بی ارزش بدانند.

3.

اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که استادانم مرا تحقیر کنند.

4.

اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که استادانم گمان کنند من کندذهن هستند.

5.

اگر امتحانی را بد بدهم، خیلی نگران می شوم که استادم در مورد من چه فکری می کند یا چه کاری انجام می دهد.

6.

خیلی نگرانم که دوستانم نمرات بالایی در امتحان بیاورند و فقط من نمره پایین بگیرم.

7.

هميشه برای انجام كارهای كسل كننده مانند مطالعه كردن وقت كافی صرف می كنم.

8.

خیلی نگرانم، چون والدینم مایل نیستند در امتحانی شکست بخورم.

9.

در زمان امتحان افکار روشن است و من به طور مرتب تمام سوال ها را پاسخ می دهم.

10.

در زمان امتحان احساس می کنم حالت خوبی دارم و کاملا مرتب هستم.

11.

احساس برای اینکه در امتحاناتم موفق باشم شانس خوبی دارم.

12.

معمولا در امتحانات عملکرد خوبی دارم.

13.

احساس می کنم نمی توانم به موقع در امتحانات قرار بگیرم.

14.

در امتحان احساس می کنم مغزم خالی شده است، و تمام چیزهایی را که یاد گرفته ام فراموش کرده ام.

15.

در زمان امتحان برایم مشکل است چیزهایی را که در مغرم وجود دارند به روش منظم سازمان بدهم.

16.

فکر می کنم فایده ای ندارد که سر جلسه امتحان حاضر شوم، چون بدون شک شکست می خورم.

17.

قبل از امتحان برایم روشن است که حتما امتحانم را بد می دهم، حتی اگر برای آن خوب آماده شده باشم.

18.

قبل از امتحان بسیار عصبی هستم، حتی اگر برای آن به خوبی آمادگی داشته باشم.

19.

هنگامی که در جلسه امتحان مهمی نشسته ام، احساس می کنم قلبم شدیدا می زند.

20.

در زمان امتحان تمام بدنم سفت می شود.

21.

من شدیدا از امتحان می ترسم.

22.

در زمان امتحان بسیار ناآرام و پریشان، خودم را از روی صندلی حرکت می دهم.

23.

من بدون هیچ تنش یا ناآرامی وارد جلسه امتحان می شوم.