پرسشنامه MBTI

| عمومی | تعداد سوالات 571.

خود مردم برای من جذابترند تا عقاید و احساسات آن ها

2.

دوست دارم به حقایق و جزئیات بپردازم.

3.

ترجیح میدهم با هر چیزی به طور منطقی برخورد کنم.

4.

دوست دارم مطابق برنامه ریزی عمل کنم.

5.

معتقدم که شناختن من دشوار است.

6.

دوست دارم بدانم فراتر از سطح ظاهری رویدادها چه اتفاقی میافتد.

7.

دوست دارم بیشتر به احساسم (ندای قلبم) توجه کنم تا عقلم.

8.

تغییر و تحولات زیاد در زندگی را دوست دارم.

9.

با دیگران بودن به من انرژی میدهد.

10.

خود را آدم واقع بینی میدانم.

11.

من معقول و بیطرف هستم.

12.

دوست دارم با دقت برنامه ریزی کنم.

13.

من آدم نسبتا عمیقی هستم.

14.

بعضی ها مرا یک آدم خیالباف تلقی میکنند.

15.

در ارزیابی حرف ها، بیشتر برایم مهم است که چه کسی این حرف را زده.

16.

من کنجکاو هستم.

17.

ارتباط برقرار کردن با دیگران را دوست دارم.

18.

ترجیح میدهم در همین لحظه زندگی کنم.

19.

اغلب بر پایه اصول و قواعد تصمیم میگیرم.

20.

خودم را قاطع و مصمم میدانم.

21.

دوست دارم با خودم خلوت کنم و درباره زندگی فکر کنم.

22.

من به نسبت دیگران خودم را آرمان گرا میدانم.

23.

سیاست های تشویقی همیشه موثرتر از اجبار هستند.

24.

اتفاقات غیر منتظره را دوست دارم.

25.

در مقایسه با اطرافیانم، دوستان و آشنایان زیادی دارم.

26.

من اهل عمل هستم.

27.

گاهی اوقات لازم است در برابر دیگران، راسخ و محکم باشیم.

28.

همیشه دقیق و وقت شناس هستم.

29.

دوست دارم فقط با عده کمی دوست باشم اما صمیمی و نزدیک.

30.

تمایل به آینده نگری دارم.

31.

تلاش میکنم بین مردم، هماهنگی و توافق باشد.

32.

از تازگی و تنوع لذت میبرم.

33.

خودم را اجتماعی میدانم.

34.

دوست دارم محکم و با ایمان باشم.

35.

دوست دارم بفهمم چرا وقایع رخ میدهند.

36.

پایبند بودن به تکالیف و وظیفه ها برایم مهم است.

37.

با مردم بودن مرا خسته میکند.

38.

به الهامات و حس درونی خودم اهمیت زیادی میدهم.

39.

من با دیگران مهربان هستم و با آنها اظهار همدردی میکنم.

40.

زندگی را با آسودگی و بدون شتاب سپری میکنم.

41.

ممکن است بعضی ها مرا نادان و سطحی پندارند.

42.

من واقع بین و اهل عمل هستم.

43.

عدالت مهمتر از محبت و دلسوزی است.

44.

مرتب و با انضباط هستم.

45.

خیلی وقت ها دوست دارم با خودم تنها باشم.

46.

به احساسم در مورد آینده اطمینان میکنم.

47.

احساس را بر منطق ترجیح میدهم.

48.

بسیار انعطاف پذیر هستم.

49.

شناختن من آسان است.

50.

ارزش هر چیز به اندازه قیمت آن در بازار است.

51.

معتقدم که انسان ها از مغز خود به حد کافی استفاده نمیکنند.

52.

دوست دارم همه چیز تحت کنترل من باشد.

53.

ترجیح میدهم با ایده ها و احساسات سروکار داشته باشم.

54.

ترجیح میدهم تصویری کلی از آنچه رخ میدهد داشته باشم.

55.

همدردی و بخشش والاترین ارزش های من هستند.

56.

برای ایجاد انگیزه در خودم، به دیگران نیازی ندارم.

57.

من واقع بین و اهل عمل هستم.