پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

| عمومی | تعداد سوالات 25

اسکات و بروس 1995 پنج سبک تصمیم گیری مدیران را که شامل تصمیم گیری: 1) عقلانی  2) شهودی  3) وابستگی  4) آنی  5) اجتنابی است را مطرح نموده اند و معتقدند این پنج سبک تحت تاثیر ویژگی های درونی و شخصیتی افراد است که به عنوان الگو مورد بررسی قرار می گیرد.1.

در هنگام تصمیم گیری به بینش فردی (شهود درونی) خود توجه می کنم.

2.

بدون نظر خواهی از دیگران قادرم تصمیمات را اتخاذ کنم.

3.

در هنگام تصمیم گیری این که احساس کنم تصمیم درست است برایم مهم است از این که حتما دلیل منطقی برای درست بودن آن داشته باشم.

4.

برای اطمینان از این که حقایق درستی در اختیار دارم قبل از تصمیم گیری قادرم تمامی منابع اطلاعاتی خود را دوباره بررسی کنم.

5.

در تصمیم گیری های مهم بر اساس آن چه که دیگران می گویند عمل می کنم.

6.

از تصمیم گیری ها طفره می روم، چرا که فکر کردن راجع به آنها مضطربم می کند.

7.

همه تصمیمات را می توان با یک رو کاملا منطقی و نظامند اتخاذ نمود.

8.

در هنگام تصمیم گیری کاری را انجام می دهم که در همان لحظه ی آنی فکر می کنم درست است.

9.

به صورت فی البداهه تصمیم گیری می کنم.

10.

زمانی که با تصمیمات مهم مواجه می شوم دوست دارم کسی را داشته باشم که مرا در مسیر صحیح هدایت کند.

11.

تصمیم گیری های اضطراری (فوری) من نیازمند تفکر کاملا دقیق است.

12.

در هنگام تصمیم گیری به احساسات و عکس العمل های درونی خود اعتماد می کنم.

13.

در هنگام تصمیم گیری می توانم به تنهایی تمامی گزینه ای مختلف را شناسایی و بررسی کنم.

14.

از اتخاذ تصمیمات مهم خودداری می کنم مگر این که اجباری در این زمینه وجود داشته باشد.

15.

بدون پیش زمینه قبلی تصمیم گیری می کنم.

16.

در هنگام تصمیم گیری بر قوه ادراک درونی خود تکیه می کنم.

17.

تصمیماتی را اتخاذ می کنم که احساس می کنم درست هستند.

18.

در هنگام تصمیم گیری به کمک دیگران نیاز دارم.

19.

تا آنجایی که امکان پذیر باشد تصمیم گیری را به تعویق می اندازم.

20.

تصمیمات را بدون پیش زمینه قبلی و در همان لحظه مواجه شدن با مشکلات اتخاذ می کنم.

21.

از اتخاذ تصمیمات مهم طفره می روم.

22.

احساس می کنم بدون حمایت دیگران نمی توانم تصمیم گیری کنم.

23.

تصمیمات مهم را در آخرین لحظات اتخاذ می کنم.

24.

در هنگام تصمیم گیری سریعا تصمیم خود را اتخاذ می کنم.

25.

در شرایط بحرانی و مبهم کاملا بر مبنای منطق (به صورت عقلانی) تصمیم گیری می نمایم.