پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

| عمومی | تعداد سوالات 121.

هنگام یادگیری دوست دارم:

2.

زمانی خیلی خوب یاد می گیرم که:

3.

در ضمن یادگیری:

4.

من از این طریق یاد می گیرم:

5.

در ضمن یادگیری:

6.

در ضمن یادگیری:

7.

من به بهترین وجهی از:

8.

برای یادگیری:

9.

زمانی خیلی خوب یاد می گیرم که:

10.

در ضمن یادگیری:

11.

در ضمن یادگیری:

12.

زمانی خیلی خوب یاد می گیرم که شخصی: