پرسشنامه سنجش نشخوار فکری RRS

| عمومی | تعداد سوالات 22

نشخوار ذهنی (Mind rumination)در روان‌شناسی به عنوان تمرکز اجبارگونهٔ توجه یک فرد، بر علائم و علل یک پریشانی و توجه به دلایل آن و نتایجش، به جای تمرکز بر راه‌های حل آن تعریف شده است. نشخوار ذهنی مشابه نگرانی است، با این تفاوت که نشخوار ذهنی بر احساسات بد و تجارب گذشته تمرکز دارد، در حالی که توجه نگرانی بر امکان بالقوه وقوع حوادث بد در آینده است. نشخوار فکری به طور گسترده‌ای به عنوان یک عامل آسیب‌پذیری شناختی و به عنوان زمینه‌ای برای افسردگی شناخته می شود. این پرسشنامه که توسط نالن هوکسما و مارو (1991) ساخته شده است، به بررسی سبک های پاسخ می پردازد. این پرسشنامه حاوی 22 سوال بوده که میزان نشخوارفکری را در شما تعیین می نماید. (مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری RRS)که در سایت روش‌ها می توانید شرکت کنید. 1.

درباره این موضوع فکر می کنم که چقدر تنها هستم.

2.

به این فکر می کنم که من نمی توانم کارم یا شغلم را به خوبی انجام دهم چون احساس بدی دارم.

3.

به این فکر می کنم که چقدر احساس خستگی و کوفتگی می کنم.

4.

به این فکر می کنم که چقدر تمرکز برایم سخت است.

5.

به این فکر می کنم که چقدر احساس بی انگیزگی و انفعال دارم.

6.

حوادث جاری را تحلیل می کنم تا دلیل افسردگیم را دریابم.

7.

در این مورد فکر می کنم که چطور دیگر هیچ چیز را احساس نمی کنم.

8.

به این فکر می کنم که چرا نمی توانم زندگی معمولیم را ادامه دهم.

9.

به این فکر می کنم که چرا همیشه به این صورت عکس العمل نشان می دهم.

10.

با خودم خلوت می کنم و به این فکر می کنم که چرا چنین احساسی دارم.

11.

به این فکر می کنم که چقدر غمگینم.

12.

به تمامی کوتاهی ها، شکست ها و اشتباهایم فکر می کنم.

13.

به این فکر می کنم که حال و حوصله انجام هیچ کاری را ندارم.

14.

شخصیتم را تحلیل می کنم تا به دلیل افسردگیم پی ببرم.

15.

تنها به جایی می روم تا درباره احساس هایم فکر کنم.

16.

به این فکر می کنم که چقدر از دست خودم عصبانیم.

17.

به یک موزیک غمگین گوش می دهم.

18.

سعی می کنم با تمرکز بر روی احساس افسردگیم وضعم را درک کنم.

19.

آنچه در باره اش فکر می کنم روی کاغذ می نویسم تا آن را تحلیل کنم.

20.

درباره یکی از مشکلات اخیرم فکر می کنم و آرزو می کنم که ای کاش بهتر از این عمل کرده بودم.

21.

سعی می کنم نکته مثبتی را درباره آن شرایط پیدا کنم یا درسی را که می توان از آن شرایط آموخت به دست آورم.

22.

تلاش می کنم با مقایسه وضع کنونیم با حالات قبلی پی به علل آن ببرم.