پرسشنامه انگیزه

| عمومی | تعداد سوالات 30

انگیزه حالت مشخصی است که سبب ایجاد رفتاری معین می‌گردد. انگیزه‌های روانی به طور عمده تحت تأثیر اجتماع خاصی قرار دارند که شخص در آن رشد کرده است. انگیزش به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد. روانشناسان مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می‌سازند که به رفتار نیرو بخشیده و به آن جهت می‌دهد. انگیزش هم هدف است، هم وسیله. به عنوان هدف، از دانش‌آموز می‌خواهیم نسبت به موضوع‌های گوناگون علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند. به عنوان وسیله، انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتار ورودی، پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تأثیر آن بر یادگیری، یکی از امور بدیهی است. یادگیری معلول انگیزه‌های متفاوت است.1.

سعی می کنم خوب فکر کنم، هر چقدر هم احساسم بد باشد.

2.

مردم زمانی که کمتر احساساتی شوند و بیشتر فکر کنند، بهتر عمل می کنند.

3.

فکر نمی کنم توجه به هیجانات و حالات درونی چندان ارزش داشته باشد.

4.

زیاد به احساسی که دارم، توجه نمی کنم.

5.

بعضی اوقات نمی توانم، احساساتم را به زبان بیاورم.

6.

بندرت در مورد احساسی که دارم، گیج می شوم.

7.

احساسات به زندگی جهت می دهد.

8.

هر چند گاهی ناراحتم، ولی اساسا خوش بینم.

9.

زمانی که ناراحتم، می فهمم که بهترین چیزها در دنیا خیال باطل و فریب است.

10.

به با دل و جان عمل کردن، معتقدم.

11.

هرگز نمی توانم بگویم، احساسم چیست.

12.

بهترین راه برای اینکه احساساتم را اداره کنم، تجربه ی آنها به بهترین شکل ممکن است.

13.

زمانی که ناراحت می شوم، تمام لذت های زندگی را به یاد می آورم.

14.

اعتقاد و نظراتم همیشه بسته به اینکه چه احساسی دارم، تغییر می کند.

15.

اغلب از احساساتی که به یک موضوع دارم، آگاهم.

16.

معمولا در مورد اینکه چه احساسی دارم، گیجم.

17.

هرگز نباید احساسات راهنما آدم باشند.

18.

هرگز احساساتی نمی شوم.

19.

هرچند گاهی خوشحالم، با این حال اساسا نگاه خوش بینانه ای دارم.

20.

احساس راحتی نسبت به هیجاناتم دارم.

21.

به چگونگی احساساتم توجه زیادی می کنم.

22.

نمی توانم غیر از احساسی که دارم، احساس دیگری را وانمود کنم.

23.

توجه زیادی به احساساتم نمی کنم.

24.

اغلب به احساساتم فکر می کنم.

25.

معمولا نسبت به احساساتم حس واضح و روشنی دارم.

26.

برایم مهم نیست چقدر حالم بد است، سعی می کنم به چیزها خوشایند فکر کنم.

27.

احساسات ضعفی است که انسان دارد.

28.

معمولا احساساتم را در مورد یک موضوع می دانم.

29.

معمولا فکر کردن به احساساتتان، اتلاف وقت است.

30.

من تقریبا همیشه می دانم دقیقا چه احساسی دارم.