پرسشنامه ذهن آگاهی

| عمومی | تعداد سوالات 15

ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به زمان حال به شیوه ای خاص، هدفمند و خالی از قضاوت است. اﻓﺮاد دارای ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ واﻗﻌﯿﺎت دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ را آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﻒ ادراک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﯾﺎدی در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺗﻔﮑﺮات، ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ (اﻋﻢ از ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ) دارﻧﺪ.1.

میتوانم بعضی از هیجانات را تجربه کنم درحالی که نسبت به آنها آگاه نباشم و بعداً این آگاهی را پیدا کنم.

2.

بسیاری از کارها را به دلیل بی دقتی، عدم توجه و یا فکر کردن به مسائل دیگر از قلم می اندازم.

3.

تمرکز بر روی آنچه در حال حاضر برایم اتفاق میافتد مشکل است.

4.

تمایل دارم برای رسیدن به جایی با سرعت حرکت کنم بدون اینکه در طول راه به آنچه اتفاق میافتد توجه داشته باشم.

5.

تمایل ندارم به تنش ها و یا ناراحتی های جسمی ساده توجه کنم، مگر اینکه شدت ناراحتی توجه مرا جلب کند.

6.

نام افراد را تقریباً هر زمان که می خواهم در اولین برخورد به کار ببرم، فراموش می کنم.

7.

به نظر میرسد به صورت خودکار و بدون اینکه از آنچه انجام میدهم آگاهی داشته باشم کارهایم را انجام میدهم.

8.

با عجله سراغ فعالیت هایم میروم، بدون اینکه واقعاً به آنها توجه داشته باشم.

9.

آنچنان غرق در هدف میشوم که تمرکز خود را در اقدام برای رسیدن به آن از دست میدهم.

10.

کارها یا وظایفم را به صورت خودکار و بدون اینکه از آنها آگاهی داشته باشم انجام میدهم.

11.

خودم را در حالی که به حرف های کسی گوش میدهم و در همان زمان کار دیگری انجام میدهم، میبینم.

12.

به طور ناخواسته به جایی میروم که بعداً از اینکه آنجا رفته ام، تعجب میکنم.

13.

در مورد آینده یا گذشته پریشانی و اشتغال فکری دارم.

14.

کارهایی را بدون اینکه به آنها توجهی داشته باشم انجام میدهم.

15.

غذا (میان وعده) میخورم بدون اینکه از آنچه میخورم، آگاهی داشته باشم.